Quantcast

Điểm chuẩn của bộ xử lýĐặt bởiNhà máy

 • 1052
 • 2165


Ổ cắm

 • 16
 • 17
 • 7
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 62
 • 1
 • 37
 • 3
 • 88
 • 35
 • 140
 • 7
 • 2
 • 2
 • 3
 • 4
 • 4
 • 1
 • 1
 • 53
 • 17
 • 2
 • 11
 • 1
 • 32
 • 2
 • 10
 • 3
 • 2
 • 1
 • 5
 • 2
 • 5
 • 1
 • 4
 • 2
 • 40
 • 1
 • 17
 • 4
 • 15
 • 4
 • 1
 • 1
 • 15
 • 1
 • 14
 • 45
 • 37
 • 5
 • 6
 • 5
 • 3
 • 2
 • 30
 • 32
 • 62
 • 12
 • 17
 • 7
 • 29
 • 3
 • 19
 • 23
 • 3
 • 15
 • 10
 • 33
 • 59
 • 84
 • 16
 • 97
 • 6
 • 41
 • 21
 • 63
 • 43
 • 95
 • 28
 • 1
 • 15
 • 9
 • 1
 • 18
 • 36
 • 35
 • 13
 • 11
 • 22
 • 28
 • 44
 • 20
 • 2
 • 22
 • 18
 • 33
 • 5
 • 11
 • 10
 • 5
 • 83
 • 29
 • 103
 • 30
 • 18
 • 64
 • 2
 • 2
 • 53
 • 55
 • 43
 • 87
 • 2
 • 4
 • 5
 • 66
 • 3
 • 12
 • 9
 • 18
 • 1
 • 16
 • 16
 • 1
 • 1
 • 6
 • 2
 • 1
 • 12
 • 79
 • 1
 • 10
 • 1
 • 9
 • 1
 • 58
 • 2
 • 8
 • 3
 • 9
 • 3
 • 10
 • 3
 • 71


Cái đồng hồ

Ghz
Ghz
3


Đồng hồ Turbo

Ghz
Ghz
918


Lõi

Lõi
Lõi


Chủ đề

Chủ đề
Chủ đề
109
Biểu trưng AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX Biểu trưng AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX Biểu trưng AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX

Ryzen Threadripper PRO 5995WX

Biểu trưng AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX

Ryzen Threadripper PRO 5995WX

Desktop
Được dùng trong
Q1 2022
Ra mắt
sWRX8
Ổ cắm
2,7 GHz
Cái đồng hồ
64
Lõi
4,5 GHz
Đồng hồ Turbo
128
Chủ đề
280 W
TDP
280 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 46403
Tổng điểm 46403
2,7 GHz
Cái đồng hồ
4,5 GHz
Đồng hồ Turbo
64
Lõi
128
Chủ đề
Biểu trưng AMD EPYC 7763 Biểu trưng AMD EPYC 7763 Biểu trưng AMD EPYC 7763

EPYC 7763

Biểu trưng AMD EPYC 7763

EPYC 7763

Server
Được dùng trong
Q1 2021
Ra mắt
SP3
Ổ cắm
2,5 GHz
Cái đồng hồ
64
Lõi
3,5 GHz
Đồng hồ Turbo
128
Chủ đề
280 W
TDP
280 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 33883
Tổng điểm 33883
2,5 GHz
Cái đồng hồ
3,5 GHz
Đồng hồ Turbo
64
Lõi
128
Chủ đề
Biểu trưng AMD EPYC 7J13 Biểu trưng AMD EPYC 7J13 Biểu trưng AMD EPYC 7J13

EPYC 7J13

Biểu trưng AMD EPYC 7J13

EPYC 7J13

Server
Được dùng trong
Q2 2021
Ra mắt
2,6 GHz
Cái đồng hồ
64
Lõi
3,5 GHz
Đồng hồ Turbo
128
Chủ đề
Tổng điểm 33581
Tổng điểm 33581
2,6 GHz
Cái đồng hồ
3,5 GHz
Đồng hồ Turbo
64
Lõi
128
Chủ đề
Biểu trưng AMD EPYC 7713 Biểu trưng AMD EPYC 7713 Biểu trưng AMD EPYC 7713

EPYC 7713

Biểu trưng AMD EPYC 7713

EPYC 7713

Server
Được dùng trong
Q1 2021
Ra mắt
SP3
Ổ cắm
2 GHz
Cái đồng hồ
64
Lõi
3,7 GHz
Đồng hồ Turbo
128
Chủ đề
225 W
TDP
225 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 33055
Tổng điểm 33055
2 GHz
Cái đồng hồ
3,7 GHz
Đồng hồ Turbo
64
Lõi
128
Chủ đề
Biểu trưng AMD EPYC 7713P Biểu trưng AMD EPYC 7713P Biểu trưng AMD EPYC 7713P

EPYC 7713P

Biểu trưng AMD EPYC 7713P

EPYC 7713P

Server
Được dùng trong
Q1 2022
Ra mắt
SP3
Ổ cắm
2 GHz
Cái đồng hồ
64
Lõi
3,7 GHz
Đồng hồ Turbo
128
Chủ đề
225 W
TDP
225 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 31273
Tổng điểm 31273
2 GHz
Cái đồng hồ
3,7 GHz
Đồng hồ Turbo
64
Lõi
128
Chủ đề
Biểu trưng AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX Biểu trưng AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX Biểu trưng AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX

Ryzen Threadripper PRO 3995WX

Biểu trưng AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX

Ryzen Threadripper PRO 3995WX

Desktop
Được dùng trong
Q3 2020
Ra mắt
sWRX8
Ổ cắm
2,7 GHz
Cái đồng hồ
64
Lõi
4,2 GHz
Đồng hồ Turbo
128
Chủ đề
280 W
TDP
280 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 30929
Tổng điểm 30929
2,7 GHz
Cái đồng hồ
4,2 GHz
Đồng hồ Turbo
64
Lõi
128
Chủ đề
Biểu trưng AMD Ryzen Threadripper 3990X Biểu trưng AMD Ryzen Threadripper 3990X Biểu trưng AMD Ryzen Threadripper 3990X

Ryzen Threadripper 3990X

Biểu trưng AMD Ryzen Threadripper 3990X

Ryzen Threadripper 3990X

Desktop
Được dùng trong
Q1 2020
Ra mắt
sTRX4
Ổ cắm
2,9 GHz
Cái đồng hồ
64
Lõi
4,3 GHz
Đồng hồ Turbo
128
Chủ đề
280 W
TDP
280 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 28985
Tổng điểm 28985
2,9 GHz
Cái đồng hồ
4,3 GHz
Đồng hồ Turbo
64
Lõi
128
Chủ đề
Biểu trưng AMD EPYC 7643 Biểu trưng AMD EPYC 7643 Biểu trưng AMD EPYC 7643

EPYC 7643

Biểu trưng AMD EPYC 7643

EPYC 7643

Server
Được dùng trong
Q1 2021
Ra mắt
SP3
Ổ cắm
2,3 GHz
Cái đồng hồ
48
Lõi
3,6 GHz
Đồng hồ Turbo
96
Chủ đề
225 W
TDP
225 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 24781
Tổng điểm 24781
2,3 GHz
Cái đồng hồ
3,6 GHz
Đồng hồ Turbo
48
Lõi
96
Chủ đề
Biểu trưng AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX Biểu trưng AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX Biểu trưng AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX

Ryzen Threadripper PRO 5975WX

Biểu trưng AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX

Ryzen Threadripper PRO 5975WX

Desktop
Được dùng trong
Q1 2022
Ra mắt
sWRX8
Ổ cắm
3,6 GHz
Cái đồng hồ
32
Lõi
4,5 GHz
Đồng hồ Turbo
64
Chủ đề
280 W
TDP
280 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 24764
Tổng điểm 24764
3,6 GHz
Cái đồng hồ
4,5 GHz
Đồng hồ Turbo
32
Lõi
64
Chủ đề
Biểu trưng AMD EPYC 7702 Biểu trưng AMD EPYC 7702 Biểu trưng AMD EPYC 7702

EPYC 7702

Biểu trưng AMD EPYC 7702

EPYC 7702

Server
Được dùng trong
Q2 2020
Ra mắt
SP3
Ổ cắm
2 GHz
Cái đồng hồ
64
Lõi
3,4 GHz
Đồng hồ Turbo
128
Chủ đề
200 W
TDP
200 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 20194
Tổng điểm 20194
2 GHz
Cái đồng hồ
3,4 GHz
Đồng hồ Turbo
64
Lõi
128
Chủ đề
Biểu trưng AMD EPYC 7543P Biểu trưng AMD EPYC 7543P Biểu trưng AMD EPYC 7543P

EPYC 7543P

Biểu trưng AMD EPYC 7543P

EPYC 7543P

Server
Được dùng trong
Q3 2021
Ra mắt
SP3
Ổ cắm
2,8 GHz
Cái đồng hồ
32
Lõi
3,7 GHz
Đồng hồ Turbo
64
Chủ đề
225 W
TDP
225 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 17744
Tổng điểm 17744
2,8 GHz
Cái đồng hồ
3,7 GHz
Đồng hồ Turbo
32
Lõi
64
Chủ đề
Biểu trưng AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX Biểu trưng AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX Biểu trưng AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX

Ryzen Threadripper PRO 5965WX

Biểu trưng AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX

Ryzen Threadripper PRO 5965WX

Desktop
Được dùng trong
Q1 2022
Ra mắt
sWRX8
Ổ cắm
3,8 GHz
Cái đồng hồ
24
Lõi
4,5 GHz
Đồng hồ Turbo
48
Chủ đề
280 W
TDP
280 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 17261
Tổng điểm 17261
3,8 GHz
Cái đồng hồ
4,5 GHz
Đồng hồ Turbo
24
Lõi
48
Chủ đề
Biểu trưng AMD EPYC 7742 Biểu trưng AMD EPYC 7742 Biểu trưng AMD EPYC 7742

EPYC 7742

Biểu trưng AMD EPYC 7742

EPYC 7742

Server
Được dùng trong
Q3 2019
Ra mắt
SP3
Ổ cắm
2,3 GHz
Cái đồng hồ
64
Lõi
3,4 GHz
Đồng hồ Turbo
128
Chủ đề
225 W
TDP
225 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 16812
Tổng điểm 16812
2,3 GHz
Cái đồng hồ
3,4 GHz
Đồng hồ Turbo
64
Lõi
128
Chủ đề
Biểu trưng AMD Ryzen 9 7950X3D Biểu trưng AMD Ryzen 9 7950X3D Biểu trưng AMD Ryzen 9 7950X3D

Ryzen 9 7950X3D

Biểu trưng AMD Ryzen 9 7950X3D

Ryzen 9 7950X3D

Desktop
Được dùng trong
Q1 2023
Ra mắt
AM5
Ổ cắm
4,2 GHz
Cái đồng hồ
16
Lõi
5,7 GHz
Đồng hồ Turbo
32
Chủ đề
120 W
TDP
120 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 15925
Tổng điểm 15925
4,2 GHz
Cái đồng hồ
5,7 GHz
Đồng hồ Turbo
16
Lõi
32
Chủ đề
Biểu trưng AMD Ryzen 9 7950X Biểu trưng AMD Ryzen 9 7950X Biểu trưng AMD Ryzen 9 7950X

Ryzen 9 7950X

Biểu trưng AMD Ryzen 9 7950X

Ryzen 9 7950X

Desktop
Được dùng trong
Q3 2022
Ra mắt
AM5
Ổ cắm
4,5 GHz
Cái đồng hồ
16
Lõi
5,7 GHz
Đồng hồ Turbo
32
Chủ đề
170 W
TDP
170 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 15523
Tổng điểm 15523
4,5 GHz
Cái đồng hồ
5,7 GHz
Đồng hồ Turbo
16
Lõi
32
Chủ đề
Biểu trưng AMD Ryzen Threadripper 3970X Biểu trưng AMD Ryzen Threadripper 3970X Biểu trưng AMD Ryzen Threadripper 3970X

Ryzen Threadripper 3970X

Biểu trưng AMD Ryzen Threadripper 3970X

Ryzen Threadripper 3970X

Desktop
Được dùng trong
Q4 2019
Ra mắt
sTRX4
Ổ cắm
3,7 GHz
Cái đồng hồ
32
Lõi
4,5 GHz
Đồng hồ Turbo
64
Chủ đề
280 W
TDP
280 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 15505
Tổng điểm 15505
3,7 GHz
Cái đồng hồ
4,5 GHz
Đồng hồ Turbo
32
Lõi
64
Chủ đề
Biểu trưng AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX Biểu trưng AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX Biểu trưng AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX

Ryzen Threadripper PRO 3975WX

Biểu trưng AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX

Ryzen Threadripper PRO 3975WX

Desktop
Được dùng trong
Q4 2020
Ra mắt
sWRX8
Ổ cắm
3,5 GHz
Cái đồng hồ
32
Lõi
4,2 GHz
Đồng hồ Turbo
64
Chủ đề
280 W
TDP
280 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 15146
Tổng điểm 15146
3,5 GHz
Cái đồng hồ
4,2 GHz
Đồng hồ Turbo
32
Lõi
64
Chủ đề
Biểu trưng Intel Core i9-13900KS Biểu trưng Intel Core i9-13900KS Biểu trưng Intel Core i9-13900KS

Core i9-13900KS

Biểu trưng Intel Core i9-13900KS

Core i9-13900KS

Desktop
Được dùng trong
Q1 2023
Ra mắt
LGA1700
Ổ cắm
3,2 GHz
Cái đồng hồ
24
Lõi
6 GHz
Đồng hồ Turbo
32
Chủ đề
125 W
TDP
125 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 14814
Tổng điểm 14814
3,2 GHz
Cái đồng hồ
6 GHz
Đồng hồ Turbo
24
Lõi
32
Chủ đề
Biểu trưng AMD EPYC 7702P Biểu trưng AMD EPYC 7702P Biểu trưng AMD EPYC 7702P

EPYC 7702P

Biểu trưng AMD EPYC 7702P

EPYC 7702P

Server
Được dùng trong
Q3 2019
Ra mắt
SP3
Ổ cắm
2 GHz
Cái đồng hồ
64
Lõi
3,4 GHz
Đồng hồ Turbo
128
Chủ đề
200 W
TDP
200 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 14659
Tổng điểm 14659
2 GHz
Cái đồng hồ
3,4 GHz
Đồng hồ Turbo
64
Lõi
128
Chủ đề
Biểu trưng AMD EPYC 74F3 Biểu trưng AMD EPYC 74F3 Biểu trưng AMD EPYC 74F3

EPYC 74F3

Biểu trưng AMD EPYC 74F3

EPYC 74F3

Server
Được dùng trong
Q4 2021
Ra mắt
SP3
Ổ cắm
3,2 GHz
Cái đồng hồ
24
Lõi
4 GHz
Đồng hồ Turbo
48
Chủ đề
240 W
TDP
240 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 13880
Tổng điểm 13880
3,2 GHz
Cái đồng hồ
4 GHz
Đồng hồ Turbo
24
Lõi
48
Chủ đề
Biểu trưng Intel Core i9-13900K Biểu trưng Intel Core i9-13900K Biểu trưng Intel Core i9-13900K

Core i9-13900K

Biểu trưng Intel Core i9-13900K

Core i9-13900K

Desktop
Được dùng trong
Q3 2022
Ra mắt
FCLGA1700
Ổ cắm
3 GHz
Cái đồng hồ
24
Lõi
5,8 GHz
Đồng hồ Turbo
32
Chủ đề
125 W
TDP
125 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 13615
Tổng điểm 13615
3 GHz
Cái đồng hồ
5,8 GHz
Đồng hồ Turbo
24
Lõi
32
Chủ đề
Biểu trưng Intel Core i9-13900KF Biểu trưng Intel Core i9-13900KF Biểu trưng Intel Core i9-13900KF

Core i9-13900KF

Biểu trưng Intel Core i9-13900KF

Core i9-13900KF

Desktop
Được dùng trong
Q4 2022
Ra mắt
FCLGA1700
Ổ cắm
3 GHz
Cái đồng hồ
24
Lõi
5,8 GHz
Đồng hồ Turbo
32
Chủ đề
125 W
TDP
125 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 13347
Tổng điểm 13347
3 GHz
Cái đồng hồ
5,8 GHz
Đồng hồ Turbo
24
Lõi
32
Chủ đề
Biểu trưng AMD EPYC 7443P Biểu trưng AMD EPYC 7443P Biểu trưng AMD EPYC 7443P

EPYC 7443P

Biểu trưng AMD EPYC 7443P

EPYC 7443P

Server
Được dùng trong
Q2 2021
Ra mắt
SP3
Ổ cắm
2,9 GHz
Cái đồng hồ
24
Lõi
4 GHz
Đồng hồ Turbo
48
Chủ đề
200 W
TDP
200 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 12361
Tổng điểm 12361
2,9 GHz
Cái đồng hồ
4 GHz
Đồng hồ Turbo
24
Lõi
48
Chủ đề
Biểu trưng Intel Core i9-13900F Biểu trưng Intel Core i9-13900F Biểu trưng Intel Core i9-13900F

Core i9-13900F

Biểu trưng Intel Core i9-13900F

Core i9-13900F

Desktop
Được dùng trong
Q1 2023
Ra mắt
FCLGA1700
Ổ cắm
2 GHz
Cái đồng hồ
24
Lõi
5,6 GHz
Đồng hồ Turbo
32
Chủ đề
65 W
TDP
65 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 11552
Tổng điểm 11552
2 GHz
Cái đồng hồ
5,6 GHz
Đồng hồ Turbo
24
Lõi
32
Chủ đề
Biểu trưng AMD Ryzen Threadripper 3960X Biểu trưng AMD Ryzen Threadripper 3960X Biểu trưng AMD Ryzen Threadripper 3960X

Ryzen Threadripper 3960X

Biểu trưng AMD Ryzen Threadripper 3960X

Ryzen Threadripper 3960X

Desktop
Được dùng trong
Q4 2019
Ra mắt
sTRX4
Ổ cắm
3,8 GHz
Cái đồng hồ
24
Lõi
4,5 GHz
Đồng hồ Turbo
48
Chủ đề
280 W
TDP
280 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 11059
Tổng điểm 11059
3,8 GHz
Cái đồng hồ
4,5 GHz
Đồng hồ Turbo
24
Lõi
48
Chủ đề
Biểu trưng AMD Ryzen 9 7900X Biểu trưng AMD Ryzen 9 7900X Biểu trưng AMD Ryzen 9 7900X

Ryzen 9 7900X

Biểu trưng AMD Ryzen 9 7900X

Ryzen 9 7900X

Desktop
Được dùng trong
Q3 2022
Ra mắt
AM5
Ổ cắm
4,7 GHz
Cái đồng hồ
12
Lõi
5,6 GHz
Đồng hồ Turbo
24
Chủ đề
170 W
TDP
170 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 9993
Tổng điểm 9993
4,7 GHz
Cái đồng hồ
5,6 GHz
Đồng hồ Turbo
12
Lõi
24
Chủ đề
Biểu trưng AMD Ryzen 9 7900X3D Biểu trưng AMD Ryzen 9 7900X3D Biểu trưng AMD Ryzen 9 7900X3D

Ryzen 9 7900X3D

Biểu trưng AMD Ryzen 9 7900X3D

Ryzen 9 7900X3D

Desktop
Được dùng trong
Q1 2023
Ra mắt
AM5 (LGA 1718)
Ổ cắm
4,4 GHz
Cái đồng hồ
12
Lõi
5,6 GHz
Đồng hồ Turbo
24
Chủ đề
120 W
TDP
120 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 9725
Tổng điểm 9725
4,4 GHz
Cái đồng hồ
5,6 GHz
Đồng hồ Turbo
12
Lõi
24
Chủ đề
Biểu trưng Intel Core i9-13900 Biểu trưng Intel Core i9-13900 Biểu trưng Intel Core i9-13900

Core i9-13900

Biểu trưng Intel Core i9-13900

Core i9-13900

Desktop
Được dùng trong
Q1 2023
Ra mắt
FCLGA1700
Ổ cắm
2 GHz
Cái đồng hồ
16
Lõi
5,6 GHz
Đồng hồ Turbo
32
Chủ đề
65 W
TDP
65 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 9317
Tổng điểm 9317
2 GHz
Cái đồng hồ
5,6 GHz
Đồng hồ Turbo
16
Lõi
32
Chủ đề
Biểu trưng AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX Biểu trưng AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX Biểu trưng AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX

Ryzen Threadripper PRO 5955WX

Biểu trưng AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX

Ryzen Threadripper PRO 5955WX

Desktop
Được dùng trong
Q1 2022
Ra mắt
sWRX8
Ổ cắm
4 GHz
Cái đồng hồ
16
Lõi
4,5 GHz
Đồng hồ Turbo
32
Chủ đề
280 W
TDP
280 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 8973
Tổng điểm 8973
4 GHz
Cái đồng hồ
4,5 GHz
Đồng hồ Turbo
16
Lõi
32
Chủ đề
Biểu trưng Intel Core i9-13980HX Biểu trưng Intel Core i9-13980HX Biểu trưng Intel Core i9-13980HX

Core i9-13980HX

Biểu trưng Intel Core i9-13980HX

Core i9-13980HX

Mobile
Được dùng trong
Q1 2023
Ra mắt
FCBGA1964
Ổ cắm
24
Lõi
5,6 GHz
Đồng hồ Turbo
32
Chủ đề
55 W
TDP
55 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 8904
Tổng điểm 8904
5,6 GHz
Đồng hồ Turbo
24
Lõi
32
Chủ đề
Biểu trưng AMD EPYC 7502P Biểu trưng AMD EPYC 7502P Biểu trưng AMD EPYC 7502P

EPYC 7502P

Biểu trưng AMD EPYC 7502P

EPYC 7502P

Server
Được dùng trong
Q3 2019
Ra mắt
SP3
Ổ cắm
2,5 GHz
Cái đồng hồ
32
Lõi
3,4 GHz
Đồng hồ Turbo
64
Chủ đề
180 W
TDP
180 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 8832
Tổng điểm 8832
2,5 GHz
Cái đồng hồ
3,4 GHz
Đồng hồ Turbo
32
Lõi
64
Chủ đề
Biểu trưng AMD Ryzen 9 7900 Biểu trưng AMD Ryzen 9 7900 Biểu trưng AMD Ryzen 9 7900

Ryzen 9 7900

Biểu trưng AMD Ryzen 9 7900

Ryzen 9 7900

Desktop
Được dùng trong
Q1 2023
Ra mắt
AM5
Ổ cắm
3,7 GHz
Cái đồng hồ
12
Lõi
5,4 GHz
Đồng hồ Turbo
24
Chủ đề
65 W
TDP
65 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 8781
Tổng điểm 8781
3,7 GHz
Cái đồng hồ
5,4 GHz
Đồng hồ Turbo
12
Lõi
24
Chủ đề
Biểu trưng Intel Core i7-13700K Biểu trưng Intel Core i7-13700K Biểu trưng Intel Core i7-13700K

Core i7-13700K

Biểu trưng Intel Core i7-13700K

Core i7-13700K

Desktop
Được dùng trong
Q4 2022
Ra mắt
FCLGA1700
Ổ cắm
4,2 GHz
Cái đồng hồ
16
Lõi
5,4 GHz
Đồng hồ Turbo
24
Chủ đề
125 W
TDP
125 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 8095
Tổng điểm 8095
4,2 GHz
Cái đồng hồ
5,4 GHz
Đồng hồ Turbo
16
Lõi
24
Chủ đề
Biểu trưng Intel Core i7-13700KF Biểu trưng Intel Core i7-13700KF Biểu trưng Intel Core i7-13700KF

Core i7-13700KF

Biểu trưng Intel Core i7-13700KF

Core i7-13700KF

Desktop
Được dùng trong
Q4 2022
Ra mắt
FCLGA1700
Ổ cắm
4,2 GHz
Cái đồng hồ
16
Lõi
5,4 GHz
Đồng hồ Turbo
24
Chủ đề
125 W
TDP
125 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 8021
Tổng điểm 8021
4,2 GHz
Cái đồng hồ
5,4 GHz
Đồng hồ Turbo
16
Lõi
24
Chủ đề
Biểu trưng Intel Core i9-13900HX Biểu trưng Intel Core i9-13900HX Biểu trưng Intel Core i9-13900HX

Core i9-13900HX

Biểu trưng Intel Core i9-13900HX

Core i9-13900HX

Mobile
Được dùng trong
Q1 2023
Ra mắt
FCBGA1964
Ổ cắm
24
Lõi
5,4 GHz
Đồng hồ Turbo
32
Chủ đề
55 W
TDP
55 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 7959
Tổng điểm 7959
5,4 GHz
Đồng hồ Turbo
24
Lõi
32
Chủ đề
Biểu trưng AMD EPYC 73F3 Biểu trưng AMD EPYC 73F3 Biểu trưng AMD EPYC 73F3

EPYC 73F3

Biểu trưng AMD EPYC 73F3

EPYC 73F3

Server
Được dùng trong
Q2 2021
Ra mắt
SP3
Ổ cắm
3,5 GHz
Cái đồng hồ
16
Lõi
4 GHz
Đồng hồ Turbo
32
Chủ đề
240 W
TDP
240 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 7792
Tổng điểm 7792
3,5 GHz
Cái đồng hồ
4 GHz
Đồng hồ Turbo
16
Lõi
32
Chủ đề
Biểu trưng AMD Ryzen 9 5950X Biểu trưng AMD Ryzen 9 5950X Biểu trưng AMD Ryzen 9 5950X

Ryzen 9 5950X

Biểu trưng AMD Ryzen 9 5950X

Ryzen 9 5950X

Desktop
Được dùng trong
Q4 2020
Ra mắt
AM4
Ổ cắm
3,4 GHz
Cái đồng hồ
16
Lõi
4,9 GHz
Đồng hồ Turbo
32
Chủ đề
105 W
TDP
105 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 7733
Tổng điểm 7733
3,4 GHz
Cái đồng hồ
4,9 GHz
Đồng hồ Turbo
16
Lõi
32
Chủ đề
Biểu trưng Intel Core i9-12900KS Biểu trưng Intel Core i9-12900KS Biểu trưng Intel Core i9-12900KS

Core i9-12900KS

Biểu trưng Intel Core i9-12900KS

Core i9-12900KS

Desktop
Được dùng trong
Q2 2022
Ra mắt
LGA 1700
Ổ cắm
3,4 GHz
Cái đồng hồ
16
Lõi
5,5 GHz
Đồng hồ Turbo
24
Chủ đề
150 W
TDP
150 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 7322
Tổng điểm 7322
3,4 GHz
Cái đồng hồ
5,5 GHz
Đồng hồ Turbo
16
Lõi
24
Chủ đề
Biểu trưng Intel Core i9-13950HX Biểu trưng Intel Core i9-13950HX Biểu trưng Intel Core i9-13950HX

Core i9-13950HX

Biểu trưng Intel Core i9-13950HX

Core i9-13950HX

Mobile
Được dùng trong
Q1 2023
Ra mắt
FCBGA1964
Ổ cắm
2,2 GHz
Cái đồng hồ
24
Lõi
5,5 GHz
Đồng hồ Turbo
32
Chủ đề
55 W
TDP
55 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 6873
Tổng điểm 6873
2,2 GHz
Cái đồng hồ
5,5 GHz
Đồng hồ Turbo
24
Lõi
32
Chủ đề
Biểu trưng Intel Core i7-13700F Biểu trưng Intel Core i7-13700F Biểu trưng Intel Core i7-13700F

Core i7-13700F

Biểu trưng Intel Core i7-13700F

Core i7-13700F

Desktop
Được dùng trong
Q1 2023
Ra mắt
FCLGA1700
Ổ cắm
2,1 GHz
Cái đồng hồ
16
Lõi
5,2 GHz
Đồng hồ Turbo
24
Chủ đề
65 W
TDP
65 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 6661
Tổng điểm 6661
2,1 GHz
Cái đồng hồ
5,2 GHz
Đồng hồ Turbo
16
Lõi
24
Chủ đề
Biểu trưng AMD EPYC 7313P Biểu trưng AMD EPYC 7313P Biểu trưng AMD EPYC 7313P

EPYC 7313P

Biểu trưng AMD EPYC 7313P

EPYC 7313P

Server
Được dùng trong
Q2 2021
Ra mắt
SP3
Ổ cắm
3 GHz
Cái đồng hồ
16
Lõi
3,7 GHz
Đồng hồ Turbo
32
Chủ đề
155 W
TDP
155 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 6632
Tổng điểm 6632
3 GHz
Cái đồng hồ
3,7 GHz
Đồng hồ Turbo
16
Lõi
32
Chủ đề
Biểu trưng AMD EPYC 7402P Biểu trưng AMD EPYC 7402P Biểu trưng AMD EPYC 7402P

EPYC 7402P

Biểu trưng AMD EPYC 7402P

EPYC 7402P

Server
Được dùng trong
Q4 2019
Ra mắt
SP3
Ổ cắm
2,8 GHz
Cái đồng hồ
24
Lõi
3,4 GHz
Đồng hồ Turbo
48
Chủ đề
180 W
TDP
180 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 6623
Tổng điểm 6623
2,8 GHz
Cái đồng hồ
3,4 GHz
Đồng hồ Turbo
24
Lõi
48
Chủ đề
Biểu trưng Intel Core i9-12900K Biểu trưng Intel Core i9-12900K Biểu trưng Intel Core i9-12900K

Core i9-12900K

Biểu trưng Intel Core i9-12900K

Core i9-12900K

Desktop
Được dùng trong
Q4 2021
Ra mắt
FCLGA1700
Ổ cắm
3,2 GHz
Cái đồng hồ
16
Lõi
5,2 GHz
Đồng hồ Turbo
24
Chủ đề
241 W
TDP
241 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 6510
Tổng điểm 6510
3,2 GHz
Cái đồng hồ
5,2 GHz
Đồng hồ Turbo
16
Lõi
24
Chủ đề
Biểu trưng Intel Core i9-12900KF Biểu trưng Intel Core i9-12900KF Biểu trưng Intel Core i9-12900KF

Core i9-12900KF

Biểu trưng Intel Core i9-12900KF

Core i9-12900KF

Desktop
Được dùng trong
Q4 2021
Ra mắt
FCLGA1700
Ổ cắm
3,2 GHz
Cái đồng hồ
16
Lõi
5,2 GHz
Đồng hồ Turbo
24
Chủ đề
241 W
TDP
241 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 6458
Tổng điểm 6458
3,2 GHz
Cái đồng hồ
5,2 GHz
Đồng hồ Turbo
16
Lõi
24
Chủ đề
Biểu trưng AMD EPYC 7551P Biểu trưng AMD EPYC 7551P Biểu trưng AMD EPYC 7551P

EPYC 7551P

Biểu trưng AMD EPYC 7551P

EPYC 7551P

Server
Được dùng trong
Q1 2018
Ra mắt
SP3
Ổ cắm
2 GHz
Cái đồng hồ
32
Lõi
3 GHz
Đồng hồ Turbo
64
Chủ đề
180 W
TDP
180 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 6399
Tổng điểm 6399
2 GHz
Cái đồng hồ
3 GHz
Đồng hồ Turbo
32
Lõi
64
Chủ đề
Biểu trưng AMD Ryzen Threadripper PRO 5945WX Biểu trưng AMD Ryzen Threadripper PRO 5945WX Biểu trưng AMD Ryzen Threadripper PRO 5945WX

Ryzen Threadripper PRO 5945WX

Biểu trưng AMD Ryzen Threadripper PRO 5945WX

Ryzen Threadripper PRO 5945WX

Desktop
Được dùng trong
Q1 2022
Ra mắt
sWRX8
Ổ cắm
4,1 GHz
Cái đồng hồ
12
Lõi
4,5 GHz
Đồng hồ Turbo
24
Chủ đề
280 W
TDP
280 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 6321
Tổng điểm 6321
4,1 GHz
Cái đồng hồ
4,5 GHz
Đồng hồ Turbo
12
Lõi
24
Chủ đề
Biểu trưng AMD EPYC 7313 Biểu trưng AMD EPYC 7313 Biểu trưng AMD EPYC 7313

EPYC 7313

Biểu trưng AMD EPYC 7313

EPYC 7313

Server
Được dùng trong
Q3 2021
Ra mắt
SP3
Ổ cắm
3 GHz
Cái đồng hồ
16
Lõi
3,7 GHz
Đồng hồ Turbo
32
Chủ đề
155 W
TDP
155 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 6240
Tổng điểm 6240
3 GHz
Cái đồng hồ
3,7 GHz
Đồng hồ Turbo
16
Lõi
32
Chủ đề
Biểu trưng AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX Biểu trưng AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX Biểu trưng AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX

Ryzen Threadripper PRO 3955WX

Biểu trưng AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX

Ryzen Threadripper PRO 3955WX

Desktop
Được dùng trong
Q3 2020
Ra mắt
sWRX8
Ổ cắm
3,9 GHz
Cái đồng hồ
16
Lõi
4,3 GHz
Đồng hồ Turbo
32
Chủ đề
280 W
TDP
280 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 6182
Tổng điểm 6182
3,9 GHz
Cái đồng hồ
4,3 GHz
Đồng hồ Turbo
16
Lõi
32
Chủ đề
Biểu trưng Intel Xeon W-3275M Biểu trưng Intel Xeon W-3275M Biểu trưng Intel Xeon W-3275M

Xeon W-3275M

Biểu trưng Intel Xeon W-3275M

Xeon W-3275M

Server
Được dùng trong
Q1 2020
Ra mắt
FCLGA3647
Ổ cắm
2,5 GHz
Cái đồng hồ
28
Lõi
4,4 GHz
Đồng hồ Turbo
56
Chủ đề
205 W
TDP
205 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 6112
Tổng điểm 6112
2,5 GHz
Cái đồng hồ
4,4 GHz
Đồng hồ Turbo
28
Lõi
56
Chủ đề
Biểu trưng Intel Core i7-13700 Biểu trưng Intel Core i7-13700 Biểu trưng Intel Core i7-13700

Core i7-13700

Biểu trưng Intel Core i7-13700

Core i7-13700

Desktop
Được dùng trong
Q3 2022
Ra mắt
FCLGA1700
Ổ cắm
2,1 GHz
Cái đồng hồ
16
Lõi
5,2 GHz
Đồng hồ Turbo
24
Chủ đề
65 W
TDP
65 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 6035
Tổng điểm 6035
2,1 GHz
Cái đồng hồ
5,2 GHz
Đồng hồ Turbo
16
Lõi
24
Chủ đề
×