Quantcast

Điểm chuẩn thẻ đồ họaĐặt bởiNhà máy

 • 1057
 • 715


Cái đồng hồ

Mhz
Mhz
485


Kỉ niệm

GB
GB
454


DirectX

 • 4
 • 107
 • 107
 • 79
 • 208
 • 24
 • 33
 • 193
 • 21
 • 2
 • 473


OpenGL

 • 4
 • 8
 • 57
 • 60
 • 1
 • 2
 • 168
 • 9
 • 4
 • 9
 • 26
 • 117
 • 214
 • 115
 • 457
Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 4090 Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 4090 Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 4090

GeForce RTX 4090

Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 4090

GeForce RTX 4090

Desktop
Được dùng trong
Q4 2022
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
2230 MHz
Đồng hồ lõi
24576 MB
Kỉ niệm
450 W
TDP
Tổng điểm 100000
Tổng điểm 100000
2230 MHz
Đồng hồ lõi
24576 MB
Kỉ niệm
450 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 4080 Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 4080 Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 4080

GeForce RTX 4080

Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 4080

GeForce RTX 4080

Desktop
Được dùng trong
Q4 2022
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
2210 MHz
Đồng hồ lõi
16384 MB
Kỉ niệm
320 W
TDP
Tổng điểm 72904
Tổng điểm 72904
2210 MHz
Đồng hồ lõi
16384 MB
Kỉ niệm
320 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

GeForce RTX 4070 Ti

Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

GeForce RTX 4070 Ti

Desktop
Được dùng trong
Q1 2023
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
2310 MHz
Đồng hồ lõi
12288 MB
Kỉ niệm
285 W
TDP
Tổng điểm 55297
Tổng điểm 55297
2310 MHz
Đồng hồ lõi
12288 MB
Kỉ niệm
285 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng AMD Radeon RX 7900 XTX Biểu trưng AMD Radeon RX 7900 XTX Biểu trưng AMD Radeon RX 7900 XTX

Radeon RX 7900 XTX

Biểu trưng AMD Radeon RX 7900 XTX

Radeon RX 7900 XTX

Desktop
Được dùng trong
Q4 2022
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1855 MHz
Đồng hồ lõi
24576 MB
Kỉ niệm
355 W
TDP
Tổng điểm 55153
Tổng điểm 55153
1855 MHz
Đồng hồ lõi
24576 MB
Kỉ niệm
355 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 4090 Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 4090 Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 4090

GeForce RTX 4090

Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 4090

GeForce RTX 4090

Mobile
Được dùng trong
Q1 2023
Ra mắt
Tổng điểm 49790
Tổng điểm 49790
Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

GeForce RTX 3090 Ti

Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

GeForce RTX 3090 Ti

Desktop
Được dùng trong
Q1 2022
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1560 MHz
Đồng hồ lõi
24576 MB
Kỉ niệm
450 W
TDP
Tổng điểm 46193
Tổng điểm 46193
1560 MHz
Đồng hồ lõi
24576 MB
Kỉ niệm
450 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng AMD Radeon RX 7900 XT Biểu trưng AMD Radeon RX 7900 XT Biểu trưng AMD Radeon RX 7900 XT

Radeon RX 7900 XT

Biểu trưng AMD Radeon RX 7900 XT

Radeon RX 7900 XT

Desktop
Được dùng trong
Q4 2022
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
2000 MHz
Đồng hồ lõi
20480 MB
Kỉ niệm
315 W
TDP
Tổng điểm 43585
Tổng điểm 43585
2000 MHz
Đồng hồ lõi
20480 MB
Kỉ niệm
315 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng AMD Radeon RX 6950 XT Biểu trưng AMD Radeon RX 6950 XT Biểu trưng AMD Radeon RX 6950 XT

Radeon RX 6950 XT

Biểu trưng AMD Radeon RX 6950 XT

Radeon RX 6950 XT

Desktop
Được dùng trong
Q2 2022
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1925 MHz
Đồng hồ lõi
16384 MB
Kỉ niệm
335 W
TDP
Tổng điểm 42843
Tổng điểm 42843
1925 MHz
Đồng hồ lõi
16384 MB
Kỉ niệm
335 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

GeForce RTX 3080 Ti

Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

GeForce RTX 3080 Ti

Desktop
Được dùng trong
Q2 2021
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1370 MHz
Đồng hồ lõi
12288 MB
Kỉ niệm
350 W
TDP
Tổng điểm 37001
Tổng điểm 37001
1370 MHz
Đồng hồ lõi
12288 MB
Kỉ niệm
350 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 4080 Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 4080 Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 4080

GeForce RTX 4080

Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 4080

GeForce RTX 4080

Mobile
Được dùng trong
Q1 2023
Ra mắt
Tổng điểm 36213
Tổng điểm 36213
Biểu trưng AMD Radeon RX 6900 XT Biểu trưng AMD Radeon RX 6900 XT Biểu trưng AMD Radeon RX 6900 XT

Radeon RX 6900 XT

Biểu trưng AMD Radeon RX 6900 XT

Radeon RX 6900 XT

Desktop
Được dùng trong
Q4 2020
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1825 MHz
Đồng hồ lõi
16384 MB
Kỉ niệm
300 W
TDP
Tổng điểm 35478
Tổng điểm 35478
1825 MHz
Đồng hồ lõi
16384 MB
Kỉ niệm
300 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 3090 Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 3090 Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 3090

GeForce RTX 3090

Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 3090

GeForce RTX 3090

Desktop
Được dùng trong
Q3 2020
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1400 MHz
Đồng hồ lõi
24576 MB
Kỉ niệm
350 W
TDP
Tổng điểm 35405
Tổng điểm 35405
1400 MHz
Đồng hồ lõi
24576 MB
Kỉ niệm
350 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 3080 Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 3080 Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 3080

GeForce RTX 3080

Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 3080

GeForce RTX 3080

Desktop
Được dùng trong
Q1 2022
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1260 MHz
Đồng hồ lõi
12288 MB
Kỉ niệm
350 W
TDP
Tổng điểm 32791
Tổng điểm 32791
1260 MHz
Đồng hồ lõi
12288 MB
Kỉ niệm
350 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng AMD Radeon RX 6800 XT Biểu trưng AMD Radeon RX 6800 XT Biểu trưng AMD Radeon RX 6800 XT

Radeon RX 6800 XT

Biểu trưng AMD Radeon RX 6800 XT

Radeon RX 6800 XT

Desktop
Được dùng trong
Q4 2020
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
2015 MHz
Đồng hồ lõi
16384 MB
Kỉ niệm
300 W
TDP
Tổng điểm 29466
Tổng điểm 29466
2015 MHz
Đồng hồ lõi
16384 MB
Kỉ niệm
300 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

GeForce RTX 3070 Ti

Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

GeForce RTX 3070 Ti

Desktop
Được dùng trong
Q2 2021
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1575 MHz
Đồng hồ lõi
8192 MB
Kỉ niệm
290 W
TDP
Tổng điểm 26258
Tổng điểm 26258
1575 MHz
Đồng hồ lõi
8192 MB
Kỉ niệm
290 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA RTX A5000 Biểu trưng NVIDIA RTX A5000 Biểu trưng NVIDIA RTX A5000

RTX A5000

Biểu trưng NVIDIA RTX A5000

RTX A5000

Workstation
Được dùng trong
Q2 2021
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1170 MHz
Đồng hồ lõi
24576 MB
Kỉ niệm
230 W
TDP
Tổng điểm 25031
Tổng điểm 25031
1170 MHz
Đồng hồ lõi
24576 MB
Kỉ niệm
230 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA RTX A6000 Biểu trưng NVIDIA RTX A6000 Biểu trưng NVIDIA RTX A6000

RTX A6000

Biểu trưng NVIDIA RTX A6000

RTX A6000

Workstation
Được dùng trong
Q1 2021
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1410 MHz
Đồng hồ lõi
49152 MB
Kỉ niệm
300 W
TDP
Tổng điểm 23580
Tổng điểm 23580
1410 MHz
Đồng hồ lõi
49152 MB
Kỉ niệm
300 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 3070 Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 3070 Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 3070

GeForce RTX 3070

Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 3070

GeForce RTX 3070

Desktop
Được dùng trong
Q4 2020
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1500 MHz
Đồng hồ lõi
8192 MB
Kỉ niệm
220 W
TDP
Tổng điểm 22991
Tổng điểm 22991
1500 MHz
Đồng hồ lõi
8192 MB
Kỉ niệm
220 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng AMD Radeon RX 6800 Biểu trưng AMD Radeon RX 6800 Biểu trưng AMD Radeon RX 6800

Radeon RX 6800

Biểu trưng AMD Radeon RX 6800

Radeon RX 6800

Desktop
Được dùng trong
Q4 2020
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1815 MHz
Đồng hồ lõi
16384 MB
Kỉ niệm
250 W
TDP
Tổng điểm 22586
Tổng điểm 22586
1815 MHz
Đồng hồ lõi
16384 MB
Kỉ niệm
250 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti

GeForce RTX 2080 Ti

Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti

GeForce RTX 2080 Ti

Desktop
Được dùng trong
Q3 2018
Ra mắt
PCIe 3.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1350 MHz
Đồng hồ lõi
11264 MB
Kỉ niệm
250 W
TDP
Tổng điểm 21697
Tổng điểm 21697
1350 MHz
Đồng hồ lõi
11264 MB
Kỉ niệm
250 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng AMD Radeon RX 6750 XT Biểu trưng AMD Radeon RX 6750 XT Biểu trưng AMD Radeon RX 6750 XT

Radeon RX 6750 XT

Biểu trưng AMD Radeon RX 6750 XT

Radeon RX 6750 XT

Desktop
Được dùng trong
Q2 2022
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
2150 MHz
Đồng hồ lõi
12288 MB
Kỉ niệm
250 W
TDP
Tổng điểm 21209
Tổng điểm 21209
2150 MHz
Đồng hồ lõi
12288 MB
Kỉ niệm
250 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA RTX A4500 Biểu trưng NVIDIA RTX A4500 Biểu trưng NVIDIA RTX A4500

RTX A4500

Biểu trưng NVIDIA RTX A4500

RTX A4500

Desktop
Được dùng trong
Q1 2022
Ra mắt
1050 MHz
Đồng hồ lõi
20 MB
Kỉ niệm
200 W
TDP
Tổng điểm 19422
Tổng điểm 19422
1050 MHz
Đồng hồ lõi
20 MB
Kỉ niệm
200 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

GeForce RTX 3060 Ti

Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

GeForce RTX 3060 Ti

Desktop
Được dùng trong
Q4 2020
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1410 MHz
Đồng hồ lõi
8192 MB
Kỉ niệm
200 W
TDP
Tổng điểm 19051
Tổng điểm 19051
1410 MHz
Đồng hồ lõi
8192 MB
Kỉ niệm
200 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

GeForce RTX 3080 Ti

Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

GeForce RTX 3080 Ti

Mobile
Được dùng trong
Q1 2022
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
810 MHz
Đồng hồ lõi
16384 MB
Kỉ niệm
115 W
TDP
Tổng điểm 18757
Tổng điểm 18757
810 MHz
Đồng hồ lõi
16384 MB
Kỉ niệm
115 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA TITAN RTX Biểu trưng NVIDIA TITAN RTX Biểu trưng NVIDIA TITAN RTX

TITAN RTX

Biểu trưng NVIDIA TITAN RTX

TITAN RTX

Workstation
Được dùng trong
Q4 2018
Ra mắt
PCIe 3.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1350 MHz
Đồng hồ lõi
24576 MB
Kỉ niệm
280 W
TDP
Tổng điểm 17614
Tổng điểm 17614
1350 MHz
Đồng hồ lõi
24576 MB
Kỉ niệm
280 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng AMD Radeon RX 6700 XT Biểu trưng AMD Radeon RX 6700 XT Biểu trưng AMD Radeon RX 6700 XT

Radeon RX 6700 XT

Biểu trưng AMD Radeon RX 6700 XT

Radeon RX 6700 XT

Desktop
Được dùng trong
Q1 2021
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
2321 MHz
Đồng hồ lõi
12288 MB
Kỉ niệm
230 W
TDP
Tổng điểm 17527
Tổng điểm 17527
2321 MHz
Đồng hồ lõi
12288 MB
Kỉ niệm
230 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 4070 Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 4070 Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 4070

GeForce RTX 4070

Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 4070

GeForce RTX 4070

Mobile
Được dùng trong
Tổng điểm 17459
Tổng điểm 17459
Biểu trưng NVIDIA Quadro RTX 8000 Biểu trưng NVIDIA Quadro RTX 8000 Biểu trưng NVIDIA Quadro RTX 8000

Quadro RTX 8000

Biểu trưng NVIDIA Quadro RTX 8000

Quadro RTX 8000

Workstation
Được dùng trong
Q1 2019
Ra mắt
PCIe 3.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1395 MHz
Đồng hồ lõi
49152 MB
Kỉ niệm
260 W
TDP
Tổng điểm 17418
Tổng điểm 17418
1395 MHz
Đồng hồ lõi
49152 MB
Kỉ niệm
260 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER

GeForce RTX 2080 SUPER

Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER

GeForce RTX 2080 SUPER

Desktop
Được dùng trong
Q3 2019
Ra mắt
PCIe 3.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1650 MHz
Đồng hồ lõi
8192 MB
Kỉ niệm
250 W
TDP
Tổng điểm 17118
Tổng điểm 17118
1650 MHz
Đồng hồ lõi
8192 MB
Kỉ niệm
250 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA TITAN V Biểu trưng NVIDIA TITAN V Biểu trưng NVIDIA TITAN V

TITAN V

Biểu trưng NVIDIA TITAN V

TITAN V

Desktop
Được dùng trong
Q4 2017
Ra mắt
PCIe 3.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1200 MHz
Đồng hồ lõi
12288 MB
Kỉ niệm
250 W
TDP
Tổng điểm 16892
Tổng điểm 16892
1200 MHz
Đồng hồ lõi
12288 MB
Kỉ niệm
250 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 4060 Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 4060 Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 4060

GeForce RTX 4060

Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 4060

GeForce RTX 4060

Mobile
Được dùng trong
Tổng điểm 16776
Tổng điểm 16776
Biểu trưng NVIDIA Quadro GV100 Biểu trưng NVIDIA Quadro GV100 Biểu trưng NVIDIA Quadro GV100

Quadro GV100

Biểu trưng NVIDIA Quadro GV100

Quadro GV100

Workstation
Được dùng trong
Q1 2018
Ra mắt
PCIe 3.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1132 MHz
Đồng hồ lõi
32768 MB
Kỉ niệm
250 W
TDP
Tổng điểm 16673
Tổng điểm 16673
1132 MHz
Đồng hồ lõi
32768 MB
Kỉ niệm
250 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA Quadro RTX 6000 Biểu trưng NVIDIA Quadro RTX 6000 Biểu trưng NVIDIA Quadro RTX 6000

Quadro RTX 6000

Biểu trưng NVIDIA Quadro RTX 6000

Quadro RTX 6000

Workstation
Được dùng trong
Q4 2018
Ra mắt
PCIe 3.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1440 MHz
Đồng hồ lõi
24576 MB
Kỉ niệm
295 W
TDP
Tổng điểm 16457
Tổng điểm 16457
1440 MHz
Đồng hồ lõi
24576 MB
Kỉ niệm
295 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng AMD Radeon PRO W6800 Biểu trưng AMD Radeon PRO W6800 Biểu trưng AMD Radeon PRO W6800

Radeon PRO W6800

Biểu trưng AMD Radeon PRO W6800

Radeon PRO W6800

Workstation
Được dùng trong
Q2 2021
Ra mắt
2075 MHz
Đồng hồ lõi
32 MB
Kỉ niệm
250 W
TDP
Tổng điểm 16447
Tổng điểm 16447
2075 MHz
Đồng hồ lõi
32 MB
Kỉ niệm
250 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA TITAN Xp Biểu trưng NVIDIA TITAN Xp Biểu trưng NVIDIA TITAN Xp

TITAN Xp

Biểu trưng NVIDIA TITAN Xp

TITAN Xp

Desktop
Được dùng trong
Q2 2017
Ra mắt
PCIe 3.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1405 MHz
Đồng hồ lõi
12288 MB
Kỉ niệm
250 W
TDP
Tổng điểm 16400
Tổng điểm 16400
1405 MHz
Đồng hồ lõi
12288 MB
Kỉ niệm
250 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng AMD Radeon RX 6700 Biểu trưng AMD Radeon RX 6700 Biểu trưng AMD Radeon RX 6700

Radeon RX 6700

Biểu trưng AMD Radeon RX 6700

Radeon RX 6700

Desktop
Được dùng trong
Q3 2022
Ra mắt
2132 MHz
Đồng hồ lõi
10 MB
Kỉ niệm
220 W
TDP
Tổng điểm 16344
Tổng điểm 16344
2132 MHz
Đồng hồ lõi
10 MB
Kỉ niệm
220 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA TITAN Xp COLLECTORS EDITION Biểu trưng NVIDIA TITAN Xp COLLECTORS EDITION Biểu trưng NVIDIA TITAN Xp COLLECTORS EDITION

TITAN Xp COLLECTORS EDITION

Biểu trưng NVIDIA TITAN Xp COLLECTORS EDITION

TITAN Xp COLLECTORS EDITION

Desktop
Được dùng trong
Q4 2017
Ra mắt
PCIe 3.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1405 MHz
Đồng hồ lõi
12288 MB
Kỉ niệm
250 W
TDP
Tổng điểm 16341
Tổng điểm 16341
1405 MHz
Đồng hồ lõi
12288 MB
Kỉ niệm
250 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA RTX A4000 Biểu trưng NVIDIA RTX A4000 Biểu trưng NVIDIA RTX A4000

RTX A4000

Biểu trưng NVIDIA RTX A4000

RTX A4000

Workstation
Được dùng trong
Q2 2021
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
735 MHz
Đồng hồ lõi
16384 MB
Kỉ niệm
140 W
TDP
Tổng điểm 16134
Tổng điểm 16134
735 MHz
Đồng hồ lõi
16384 MB
Kỉ niệm
140 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng AMD Radeon RX 6850M XT Biểu trưng AMD Radeon RX 6850M XT Biểu trưng AMD Radeon RX 6850M XT

Radeon RX 6850M XT

Biểu trưng AMD Radeon RX 6850M XT

Radeon RX 6850M XT

Desktop
Được dùng trong
Q3 2022
Ra mắt
Tổng điểm 15888
Tổng điểm 15888
Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 2080 Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 2080 Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 2080

GeForce RTX 2080

Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 2080

GeForce RTX 2080

Desktop
Được dùng trong
Q3 2018
Ra mắt
PCIe 3.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1515 MHz
Đồng hồ lõi
8096 MB
Kỉ niệm
250 W
TDP
Tổng điểm 15803
Tổng điểm 15803
1515 MHz
Đồng hồ lõi
8096 MB
Kỉ niệm
250 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti Biểu trưng NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti Biểu trưng NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti

GeForce GTX 1080 Ti

Biểu trưng NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti

GeForce GTX 1080 Ti

Desktop
Được dùng trong
Q1 2017
Ra mắt
PCIe 3.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1480 MHz
Đồng hồ lõi
11264 MB
Kỉ niệm
250 W
TDP
Tổng điểm 15323
Tổng điểm 15323
1480 MHz
Đồng hồ lõi
11264 MB
Kỉ niệm
250 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

GeForce RTX 3070 Ti

Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

GeForce RTX 3070 Ti

Mobile
Được dùng trong
Q1 2022
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
915 MHz
Đồng hồ lõi
8192 MB
Kỉ niệm
115 W
TDP
Tổng điểm 15290
Tổng điểm 15290
915 MHz
Đồng hồ lõi
8192 MB
Kỉ niệm
115 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA RTX A4500 Biểu trưng NVIDIA RTX A4500 Biểu trưng NVIDIA RTX A4500

RTX A4500

Biểu trưng NVIDIA RTX A4500

RTX A4500

Mobile
Được dùng trong
Q3 2022
Ra mắt
Tổng điểm 15136
Tổng điểm 15136
Biểu trưng NVIDIA RTX A5500 Biểu trưng NVIDIA RTX A5500 Biểu trưng NVIDIA RTX A5500

RTX A5500

Biểu trưng NVIDIA RTX A5500

RTX A5500

Mobile
Được dùng trong
Q3 2022
Ra mắt
Tổng điểm 14970
Tổng điểm 14970
Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER

GeForce RTX 2070 SUPER

Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER

GeForce RTX 2070 SUPER

Desktop
Được dùng trong
Q3 2019
Ra mắt
PCIe 3.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1605 MHz
Đồng hồ lõi
8192 MB
Kỉ niệm
215 W
TDP
Tổng điểm 14924
Tổng điểm 14924
1605 MHz
Đồng hồ lõi
8192 MB
Kỉ niệm
215 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng AMD Radeon RX 6650 XT Biểu trưng AMD Radeon RX 6650 XT Biểu trưng AMD Radeon RX 6650 XT

Radeon RX 6650 XT

Biểu trưng AMD Radeon RX 6650 XT

Radeon RX 6650 XT

Desktop
Được dùng trong
Q2 2022
Ra mắt
PCIe 4.0 x8
Bo mạch chủ Bus
2055 MHz
Đồng hồ lõi
8192 MB
Kỉ niệm
176 W
TDP
Tổng điểm 14205
Tổng điểm 14205
2055 MHz
Đồng hồ lõi
8192 MB
Kỉ niệm
176 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 3060 Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 3060 Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 3060

GeForce RTX 3060

Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 3060

GeForce RTX 3060

Desktop
Được dùng trong
Q1 2021
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1320 MHz
Đồng hồ lõi
12288 MB
Kỉ niệm
170 W
TDP
Tổng điểm 13394
Tổng điểm 13394
1320 MHz
Đồng hồ lõi
12288 MB
Kỉ niệm
170 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng AMD Radeon RX 5700 XT Biểu trưng AMD Radeon RX 5700 XT Biểu trưng AMD Radeon RX 5700 XT

Radeon RX 5700 XT

Biểu trưng AMD Radeon RX 5700 XT

Radeon RX 5700 XT

Desktop
Được dùng trong
Q3 2019
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1605 MHz
Đồng hồ lõi
8192 MB
Kỉ niệm
225 W
TDP
Tổng điểm 13085
Tổng điểm 13085
1605 MHz
Đồng hồ lõi
8192 MB
Kỉ niệm
225 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng AMD Radeon VII Biểu trưng AMD Radeon VII Biểu trưng AMD Radeon VII

Radeon VII

Biểu trưng AMD Radeon VII

Radeon VII

Desktop
Được dùng trong
Q1 2019
Ra mắt
PCIe 3.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1400 MHz
Đồng hồ lõi
16384 MB
Kỉ niệm
300 W
TDP
Tổng điểm 12896
Tổng điểm 12896
1400 MHz
Đồng hồ lõi
16384 MB
Kỉ niệm
300 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 3080 Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 3080 Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 3080

GeForce RTX 3080

Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 3080

GeForce RTX 3080

Mobile
Được dùng trong
Q1 2021
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1100 MHz
Đồng hồ lõi
8192 MB
Kỉ niệm
115 W
TDP
Tổng điểm 12798
Tổng điểm 12798
1100 MHz
Đồng hồ lõi
8192 MB
Kỉ niệm
115 W
Nhiệt kế điện TDP
×